E

eelt – swil, zwil
één – ain, aine
eeuw – aiw
egel – swieniegel, stekelswien
ei – aai
eierdooier – aaidooier
eieren – aaier
eierkoek – pleverkouke
eigen – aigen, aign
eigendom – aigens, aigns
eigenlijk – aiglieks, aignliek
eiland – aailand
eind(e) – ind
eitje – aaichie
elf – elf, elven
elkaar – elkander, einander, elkoar, mekoar
ekster – okster
e-mail – droadbraifke, meeltje, droadpost, stroombraifke
enkel – inkel
enkele – inkelde
enveloppe – kevod
er – der, dr
erbij – derbie, drbie
ermee – dermit, dr mit
erg – slim, hail
ergens – aargens
eisen – aaisen, aaisken
even – even, eem