J

ja – joa
jaar – joar
jager – joager
jammeren – jeuzelen
janken – schraaien, janken, blèren
januari – jannewoarie
jaren – joaren
jasje – boantje
jaszak – buutse
(slechte) jenever – foezel
jetski – wotterplof
jij – doe
Joden – Jeuden
joggen – pokkelploagen
jongen – jong
jongetje – lutje jong, leutje jong, jonkie
Jood – Jeude, Jeud
Joods – Jeuds
juni – juni
juli – juli
jurk – klaid
jus d’orange – appelsienesap