W

waar – woar
waarom – woarom, wat din
waarschuwen – woarschaauwen
waarschuwing – woarschaauwen
wagen – woagen
wanneer – wenneer
warenhuis – woarenhuus
warm – waarm
washandje – wasklap, wasklabbe
water – wotter, woater
(vies) water – jirre, joepe
watergruwel – krentjebrij
waterhoentje - duukeendje, dukertje, kouer, kouereendje
wc – schiethoes, schiethoeske, schiethuusje, t gemak, deus
webbrowser – websteekieker
webpagina – webstee
website – webstee
weg – vot
weggaan – votgoan
weggooien – votgooien
weggegooid – votgooid
werk – waark
weten – waiten
wie – wel
wij – wie
wijd – wied
wil – wil, kin, lukt
willen – willen, kinnen, lukken
Winschoten – Winschoot, Sodom
winterkoninkje - keudeldoemke, toenkroepertje
woordenlijst – woordenliest, woordenlieste